Temel Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

0 3

Temel vatandaşlık hakları nelerdir? Öncelikle temel haklarımızla birlikte vatandaşlık; vatandaşların amacı; konuları eleştirel bir şekilde görebilmek, kendi düşüncelerini ifade edebilmek, başkalarının düşüncelerine saygı duyabilmek, barış içinde yaşamak, gelenek ve kültürlerini korumak, topluma duyarlı olmak ve hareket etmektir. toplumun refahı için. Bu sayede vatandaşlar haklarını, sorumluluklarını ve özgürlüklerini anlarken yaşadıkları çevre barış ve refaha kavuşacaktır. Daha da önemlisi, eşitlik ve adaleti tam olarak öğrenecekler.

Vatandaşlık Temel Haklarımızı Öğrenelim

Vatandaşlık hakları, insanların doğuştan sahip olduğu evrensel nitelikte olan haklardır. Vatandaşlık hakları 3 bölümden oluşmaktadır;

  1. Sosyal ve Ekonomik Haklar
  2. Siyasi Haklar
  3. Kişi Hakları

Kişi Haklarımız

Bireysel hakların en temel hakkı hayatta kalmaktır. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi esas olarak yaşam hakkına bağlıdır. Herkes birbirinin yaşam hakkına saygı göstermelidir. Bireysel hakların 13 temel hakkı vardır:

 

1.Yaşama hakkı,

  1. Mülkiyet hakkı,
    3. Kişi dokunulmazlığı,
  2. Kişi hürriyeti ve güvenliği

5.Din ve vicdan hürriyeti.

  1. Özel hayatın gizliliği ve korunması

7.Temel hak ve hürriyetlerin korunması.

  1. Düşünce ve kanaat hürriyeti

9.Hak arama hürriyeti.
10.. Bilim ve sanat hürriyeti,

11.Yerleşme ve seyahat hürriyeti

12.Toplantı hak ve hürriyeti

13.. Basın ve yayınla ilgili hürriyetler

Temel Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

 

Yaşama Hakkımız

-Yaşam hakkı herhangi bir hakkın temelidir, dolayısıyla hiçbir şekilde engellenemez.

 

Kişi Dokunulmazlığı Hakkımız

Bir kişinin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün etkilenmediğini ve kimseye işkence yapılamayacağını belirtti. Bu hak, insan yaşamını ve fiziksel bütünlüğü garanti eder.

 

Özel Hayatın Gizliliğini öğrenelim

-Ülkenin kişisel hayatı da garantilidir. Bu hakla ilgili olarak yasada “Herkesin özel ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır.”

 

Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümiz nelerdir?

-Yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü, kişinin istediği yere oturma veya seyahat etme yeteneğini içerir. Bu hakla ilgili olarak yasa şöyle diyor: “Herkes yaşama ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.”

 

Din ve Vicdan Özgürlüğünü öğrenelim

-Din ve vicdan özgürlüğü, seçtiğiniz dine inanmayı ve özgürce ibadet edebilmeyi içerir. Din, demokratik ülkelerde kullanmakta özgürdür, ancak bu özgürlüğü otoriter hükümetlerde kullanmak zordur.

Temel Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü nelerdir?

-Düşünme ve karar verme, insanın kendine özgü özelliklerinin ön sıralarıdır. Bir kişinin kişiliğini geliştirmesi ve kazanması için özgürce düşünebilmesi gerekir. -Demokrasi, düşünce ve kanaat özgürlüğü ile yakından ilgilidir. Anayasamızın 25. maddesinde “Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.” İfadesine yer verilmiştir.

 

Bilim ve Sanat Özgürlüğünü öğrenelim

-Herkes bilim ve sanatı özgürce öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir. Demokrasiler, bilimsel alanda çalışanlara cesaret verir. Sanatçıyı korur. Bilimsel araştırmayı teşvik eder.

 

Basın ve Yayın Özgürlüğünü öğrenelim

-Basın özgürlüğü, kişilerin fikirlerini gazete, kitap, dergi ve televizyon aracılığıyla ifade edebilmesidir. Basın özgürlüğü, insanların okul dışında da eğitim almalarına izin verir.

Temel Vatandaşlık Hakları Nelerdir?

Toplantı Hak ve Özgürlüğümüz

-Bu özgürlük, bireylerin toplu olarak fikirlerini ifade edebilmesi anlamına gelir. Bu özgürlük, dernek kurma özgürlüğü de dahil olmak üzere düşünce özgürlüğünün devamıdır. -Bu demokratik hakkın kullanımında başkalarının hak ve özgürlüklerinden taviz verilmemelidir.

 

Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasını öğrenelim

-Temel hak ve özgürlükler ancak kanunla sınırlandırılabilir. -Devlet, temel hak ve özgürlükleri ancak bir dereceye kadar kısıtlayabilir.

 

 

Çocuk Hakları

Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

 

Madde 2:

1.Taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana-babalarının ve yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal yada başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayırım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.

Madde 3:

1.Kamusal yada özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.
2.Taraf devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin yada kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçlı tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.
3.Taraf devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.